Behoeftenkaart

 

Behoeftenkaart

Wat is de lokale woonopgave en welke andere beleidsvraagstukken spelen er? Kruis de relevante thema’s in de BEHOEFTENKAART aan. 

Een coalitie of collegeprogramma en de woonvisie kunnen dankbare bronnen zijn om informatie uit te destilleren. Maar ook andere bronnen, zoals demografische verkenningen, woonwensonderzoeken en informatie uit het zorgdomein kunnen helpen om een behoeftekaart te completeren.

Voorbeeld: In de case-study naar Scholen in Olst-Wijhe zijn de volgende behoeften uit de Woonvisie van Olst-Wijhe (2016-2020) gedestilleerd:

We streven naar vitale kernen waar inwoners met plezier wonen. Daarvoor is de onderlinge noaberschap belangrijk, maar ook het initiatief van inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun woonomgeving.

  • lege scholen geven inwoners de ruimte om initiatieven te nemen

Wij streven naar een passend aanbod van voorzieningen in de verschillende kernen. Een passend aanbod betekent dat rekening wordt gehouden met verschillen in schaalgrootte en dat bestaande voorzieningen zoveel mogelijk in stand worden gehouden; Een aantal voorzieningen zoals winkels,zorg en welzijn is vooral in de kernen Olst en Wijhe geconcentreerd.

  • lege scholen bieden ruimte aan zelfvoorzienende gemeenschappen die minder afhankelijk zijn van (publieke) voorzieningen

Wij kennen een rijke differentiatie aan woonmilieus en sluiten aan bij de lokale behoefte die per kern kan verschillen. Het bieden van maatwerk staat daarbij voorop.

  • lege scholen bieden mogelijkheid om identiteit van kernen te versterken door primair te putten uit lokale verhalen en ambities

De gemeente heeft een gedifferentieerde woningvoorraad die aansluit bij de behoefte en wensen van onze inwoners; de voorraad is zoveel mogelijk levensloop geschikt en het nieuwbouwprogramma ondersteunt de gewenste ontwikkeling van de bestaande voorraad.

  • lege scholen bieden grotendeels ruimte op de begane grond die daardoor relatief gemakkelijk levensloopbestendig te maken is

Alle doelgroepen worden zo goed mogelijk bediend. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen, zorgbehoevenden en jongeren met een kleine beurs die willen starten op de woningmarkt.

  • met slimme inbouw zijn scholen snel en goedkoop te transformeren voor de 'kleine beurs'

Een aantrekkelijk woonklimaat betekent dat we ons sterk maken voor leefbare wijken en kernen met veel groen en met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Ook opteren we voor behoud van goede vervoersverbindingen naar Deventer, Zwolle en Raalte.

  • sommige lege scholen bieden ruimtelijke en esthetische kwaliteit die bij gangbare nieuwbouw niet mogelijk is

Wij willen inzetten op een duurzame woonomgeving. Onze ambitie is om in de toekomst energieneutrale kernen te ontwikkelen. Daarbij richten wij ons op energie neutrale nieuwbouw, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en op samenwerking op wijk- en kernniveau om collectief in te zetten op een duurzaam veilige en leefbare woonomgeving. 

  • hergebruik van lege scholen is duurzamer dan sloop-nieuwbouw en de doorgaans platte daken van scholen bieden ruimte aan zonnepanelen